Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Работна среща

28.12.2017

Екипът на МИГ „Аврен-Белослав" взе  участие в двудневна работна среща-семинар на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на одобрените стратегии”
 
На 18 и 19 декември 2017г. в Комплекс „Гранд Хотел Поморие“, гр. Поморие, се проведе двудневна работна среща-семинар на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на одобрените стратегии”, организирана по инициатива на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“ съвместно с МЗХГ, в която взе участие и екипът на МИГ „Аврен-Белослав“.
По време на работната среща се обсъждаха теми свързани с предизвикателствата при осигуряване на финансово си обезпечение  и  при осъществяването на прием на проектни предложения от страна на местните инициативни групи.
На срещата присъстваха представители на УО на ПРСР и УО на ОПИК.