Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СТРИЙТ ФИТНЕС ПЛОЩАДКА И КОМБИНИРАНО ИГРИЩЕ В ГРАД БЕЛОСЛАВ, СКОРО ОТВОРЯТ ВРАТИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

13.04.2021

На 06.04.2021 г., Община Белослав подписа Анекс към сключен Административен договор от 13.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Аврен – Белослав“. Сключеният договор е по Мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за реализация на проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“.
???? Изпълнението на проекта е към своя край. В най-скоро време се очаква жителите на града да се радват на нова и облагородена зона за спорт и отдих.
???? Към момента Община Белослав изпълнява и проекти по договори сключени с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“.
На територията на СНЦ „МИГ Аврен – Белослав“ по мерките към Стратегията на ВОМР, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. към момента се изпълняват 3 проекта:
? Община Аврен има сключен договор по мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ с проект „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен“ на стойност 391 052,70 лв.
? Община Белослав има сключени договори по мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ с проект „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“ на стойност 391 156,19 лв. и по мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ с проект „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“ на стойност 357 725,50 лв.