Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Съобщение

07.12.2017


СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ информира всички заинтересовани страни, че  е изготвена, одобрена  и публикувана индикативната годишна работна програма за 2018 на сайта на МИГ http://mig-avren-beloslav.com/.  Публикуваната програма обхваща всички мерки включени в Стратегията за ВОМР, финасирани от Европейския селски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ .
 
Максималният  размер на общия публичен принос за изпълнение на проекти, съгласно Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-44/19.04.2017г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ на мярка 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ е в размер до 6 376 005,80 лева. предоставен от:
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. в размер до 2 933 745 лева- финансиране от ЕЗФРСР - 2 640 370,50 лева и национално съфинансиране -293 374,50 лева;
Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. в размер до 1 955 830 лева: финансиране от ЕФРР - 1 662 455,50  леваа и национално съфинансиране: 293 374,50  лева;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. в размер до 1 486 430,80лева:
финансиране от ЕСФ - 1 263 466,18 лева и национално съфинансиране - 222 964,62 лева.
Максималният размер на допустимите разходи за проект към Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ е в размер до левовата равностойност на 200 000 евро.
 
Във връзка с мерките включени в ИГРП, през 2018 година са предвидени множество информационни кампании за запознаване на всички заинтересеовани с възможностите и начините за кандидатстване, допустимостта на разходи и кандидати .
 
Екипът на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ Ви пожелава Весели Коледни празници и Ви очаква през новата 2018 година за едно ползотворно сътрудничество!