Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СВОМР 2021

29.04.2021

Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 14 май 2021 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.
 
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.

 
СЪОБЩЕНИЕ
 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
 
ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
 
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:
 
/местна власт, земеделски стопани, микропреприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др./
 
 
 
Местна инициативна група МИГ Аврен-Белослав представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Аврен-Белослав за периода 2017 – 2023г.
 
 
Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.
 
Правителството на Република България одобри единадесето изменениe на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).
 
  • тази връзка на всяка МИГ се дава възможност за увеличение на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв..
 
За целта, при желание от страна на МИГ, в срок до 01.06.2021 г. в Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. – МЗХГ, следва да бъде депозирано писмено заявление по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 2015 г.

Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021 – 2022г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.
 
ОБОСНОВКА:
 
Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен-Белослав е с общ бюджет  6 376 005,80 лева, от които 2 933 745,00 лева са средствата предоставени от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020, разпределен между четири мерки, като е спазено изискването за баланс между публичния и частен сектор.
Към настоящия момент по мерките, финансирани от Програма за развитие на селските райони по Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен-Белослав са подадени 19 проектни предложения, както следва:
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)  Брой подадени проектни предложения  Брой сключени договори
 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 6 0
19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 9 0
19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 3 1
19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 1 0
 
 
В тази връзка, и на базата на така предоставената ни възможност от преходния регламент, бихме искали да инициираме промяна в одобрения бюджет на Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен-Белослав.
 
 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА
 
 
По подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” към момента имаме одобрени резервни проектни предложения със заявена субсидия в размер на 599 560,46лв. Считаме, че бихме могли да насочим ресурс към тази подмярка, тъй като те вече са преминали оценката в МИГ-а. Към момента има остатък в размер на  156 473,26 лв., предлагаме да се насочат допълнителни 443 087,20 лв., за да могат да бъдат напълно удовлетворени наличните резервни проекти. Предвид земеделския поминък на територията и подадените проектни предложения с размер на субсидията два пъти пъти над разполагаемите средства считаме за целесъобразно добавяне на допълнителни средства по подмярката.
По публичната подмярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към момента имаме одобрено резервно проектно предложение със заявена субсидия в размер на 383 605,95 лв. Считаме, че бихме могли да насочим ресурс към тази подмярка, тъй като те вече са преминали оценката в МИГ-а. Към момента има остатък в размер на 109 521,68 лв., предлагаме да се насочат допълнителни 274 084,27 лв., за да могат да бъдат напълно удовлетворени наличните резервни проекти. Предвид необходимостта от поддържането на добра инфраструктура, което води до по-големи на инвестициите, по-висока конкурентоспосбност и по-добри качество на живот на населението, и подадените проектни предложения с размер на субсидията над разполагаемите средства, считаме за целесъобразно добавяне на допълнителен финансов ресурс по подмярката.
По публичната подмярка 19.2-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ има остатък в размер на 68 366,00  лева. Считаме, че бихме могли да насочим по по тази мярка допълнителен финансов ресурс в размер на 81 634,00 лева и в рамките на преходния период 2021-2022, бихме могли да обявим още един прием с бюджет от 150 000,00 лв.
 
При така предложеното разпределение на частния сектор ще бъдат допълнително предоставени 443 087,20  лв., а на публичния 355 718,27 лева, което няма да наруши баланса на средствата по СВОМР, няма да доведе и до „изкривяване“ на целите и приоритетите на Стратегията.
 
Подмерки  Бюджет СВОМР %  Допълнителен финасов ресурс 2021-2022 Общ бюджет СВОМР %
  Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 2 933 745,00 46,01%   3 732 550,47 52,02%
 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 391 166,00 6,13% 443 087,20 834 253,20 11,63%
19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 1 369 081,00 21,47% - 1 369 081,00 19,08%
19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 782 332,00 12,27% 274 084,27 1 056 416,27 14,72%
19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 391 166,00 6,13% 81 634,00 472 800,00 6,59%
  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 486 430,80 23,31%   1 486 430,80 20,72%
 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ 391 166,00 6,13% - 391 166,00 5,45%
19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ 312 932,80 4,91% - 312 932,80 4,36%
19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“  782 332,00 12,27% - 782 332,00 10,90%
  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 830,00 30,67%   1 955 830,00 27,26%
 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 391 166,00 6,13% - 391 166,00 5,45%
19.2/2-2.1.3-2 „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ 586 749,00 9,20% - 586 749,00 8,18%
19.2/2-2.2.3-3 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 586 749,00 9,20% - 586 749,00 8,18%
19.2/2-2.2.3-4 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 391 166,00 6,13% - 391 166,00 5,45%
  ОБЩО ЗА проекти към СТРАТЕГИЯта за вомр: 6 376 005,80 100,00% 798 805,47 7 174 811,27 100,00%
               
 
 
Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 14 май 2021 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.
 
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.
 
От Управителния съвет на МИГ Аврен-Белослав