Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ЧЕТВЪРТА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

22.04.2016

Община Белослав, като партньор по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, проведе четвъртата по ред еднодневна информационна среща на 22.04.2016 г. в Народно Читалище „Пробуда - 1930“, с. Страшимирово, Община Белослав.
Предоставените на общността информационни и рекламни материали, проведените до момента срещи, конференции, семинари и консултации, подпомагат идентифицирането на потребностите на местното население като основен акцент в разработване на Стратегията, предполагаща развитие на сектори от икономиката, които да доведат до прилагането на интегрирани и многосекторни политики за местно развитие основани на характеристиките на селските райони.