Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

TРETA ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

19.04.2016

Община Белослав, като партньор по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, проведе третата по ред еднодневна информационна среща на 19.04.2016 г. в Народно Читалище „Добруджа - 1929“, с. Разделна, Община Белослав.
Консултирането с местната общност и обсъждане на възможностите за развитие на потенциала на бенефициентите чрез разработването на многосекторната Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Водено от общностите местно развитие е основната цел, която води до повишаване качеството на информираността и капацитета на участниците, представители на заинтересованите страни, за етапите на стратегическото планиране и насърчаване включването на всички заинтересовани страни в дейностите по проекта и последващото изпълнение на заложените приоритети, стратегии и цели за развитие на региона.
Предоставените на общността информационни и рекламни материали, проведените до момента срещи, конференции, семинари и консултации, подпомагат идентифицирането на потребностите на местното население като основен акцент в разработване на Стратегията, предполагаща развитие на сектори от икономиката, които да доведат до прилагането на интегрирани и многосекторни политики за местно развитие основани на характеристиките на селските райони.