Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за прием на проектни предложение по процедура

30.10.2020

 BG05M9OP001-1.122 МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ с един краен срок  за кандидатстване.


МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедура  BG05M9OP001-1.122   МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ 
.Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:
както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/46a5bcbe-f784-41b6-90f4-bfb963916fd3

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2020 г., 17:00 часа