Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.031

19.11.2020

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОПИК, обявява процедура  BG16RFOP002-1.031 МИГ Аврен-Белослав  - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“   с един краен срок  за кандидатстване.
Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:
както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/75171325-e668-4ef3-9835-064dc00e8d01

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2020 г., 17:00 часа