Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, тр

15.10.2020

СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от  Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Аврен-Белослав.
 
1. Проект на Обява
2. Проект на Условията за кндидатстване
3. Проект на Приложения към Условията за кандидатстване
4. Проект на Условия за изпълнение и приложения към тях

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 22.10.2020 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.
 
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Условия за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.