Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Органи на МИГ

                                                             
Управление на МИГ: 
СНЦ “МИГ Аврен - Белослав” е юридическо лице, отделно от членовете си,  което представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).СНЦ “МИГ Аврен - Белослав” е организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на  чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чиито членове са Община Аврен, Община Белослав и представители на идентифицираните заинтересовани страни от стопанския и нестопанския сектор от местната общност.СНЦ “МИГ Аврен - Белослав” е независима, доброволна организация на представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на Община Аврен и Община Белослав, която се основава на принципите на равенството и взаимопомощта
Вътрешно-структурните отношения, функционирането, целите и предмета на дейност на СНЦ “МИГ Аврен - Белослав” се подчиняват на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на нормативните актове и специфичните изисквания към Местните инициативни групи, свързани с прилагането на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020г.), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), регламентирани в чл. 32-35 на Глава II „Водено от общностите местно развитие“ от Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.,  в чл. 42-44 (LEADER) от Дял III „Подпомагане на развитието на селските райони“, Глава I „Мерки“ от Регламент (EC) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, в чл. 12-13 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на Министерството на земеделието и храните за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР (2014 – 2020), общото българско законодателство, в съответствие с този Устав и вътрешните правила, приети от Общото събрание на Сдружението.

СНЦ “МИГ Аврен - Белослав” има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на Сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Сдружението осъществява дейност в обществена полза за местно развитие, като  подготвя и изпълнява интегрирани стратегии, основани на характеристиките на целевата територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, извършва изследвания, проучвания и анализи, свързани със социално-икономическото развитие на територията на двете общини, създава, координира, управлява и осъществява контрол и мониторинг на проекти и програми, финансирани по европейски и международни програми, организира конференции, форуми, семинари, обучения и информационни кампании. Прилага многофондова Стратегия за ВОМР, одобрена по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР (2014–2020) и разработена съгласно нормативните актове и специфичните изисквания, свързани с Подхода „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., общото българско законодателство и в съответствие с този Устав.
(2) Членството в СНЦ “МИГ Аврен - Белослав” е съгласно условията и изискванията в разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б”, т. 5 и т. 6 във връзка с ал. 2, 3 и 5 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на Министерството на земеделието и храните за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, наричана по-нататък в този Устав за краткост „Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ“. Членове на колективния върховен орган могат да бъдат физически и юридически лица, представители на идентифицираните заинтересовани страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор от местната общност по смисъла на § 1., т. 20 – 22 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ, които приемат този Устав, споделят целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и са готови да съдействат. Членове на колективния върховен орган са Община Аврен и Община Белослав въз основа на взето валидно решение от съответните общински съвети, с което се дава съгласие за членство и са посочени лицата, представляващи съответната община.Членове на колективния върховен орган са и:
1. физически лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на Община Аврен и/или Община Белослав, в качеството им на: еднолични търговци; лица занимаващи се със селскостопанска дейност; занаятчии; лица упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон; лица извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища, регистрирани по съответния законов ред, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на „МИГ Аврен - Белослав”.
2. юридически лица, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на „МИГ Аврен - Белослав”, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и организация, обединяваща и защитаваща техни интереси. Членовете - юридически лица, участват в Сдружението чрез своите законни представители или изрично упълномощени лица.
ОРГАНИ  НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Органи на СНЦ “МИГ Аврен - Белослав” са :
Общо събрание;
Управителен съвет;
Председател на Управителния съвет;
Изпълнителен директор.
Общото събрание е върховен  колективен орган на Сдружението и има право да взема решения по всички въпроси от дейността му. Общото събрание се състои от всички редовни членове на Сдружението.
Общото събрание има изключителни права и компетентност да: 
1. Изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Отменя решения на другите органи на СНЦ “МИГ Аврен - Белослав”, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
4. Приема членове на Сдружението;
5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
8. Одобрява проект на Стратегия за ВОМР след публично проведени консултации, обществени обсъждания, информационни срещи и други със заинтересованите страни. Приема измененията в Стратегия за ВОМР и взема решения във връзка с нейното реализиране.
9. Приема бюджета на Сдружението;
10. Назначава и освобождава регистрирани одитори за независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството;
11. Приема годишен финансов отчет, заверен от независим финансов одитор;
12. Приема годишен доклад за дейността на Сдружението съгласно изискванията на чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ и в предвидените от закона срокове възлага на Председателя на Управителния съвет да представи същия пред Централния регистър на ЮЛНЦ за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието, заедно с годишния финансов отчет;
13. Взема решения относно размера на членския внос или на имуществените вноски, както и реда за тяхното събиране;
14. Взема решение за участие в други организации;
15. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
16. Взема решение за прекратяване на Сдружението;
17. Освобождава от отговорност членове на Управителния съвет;
18. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
19. Взема и други решения, предвидени в Устава.