Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Общо Събрание

 ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
          Общото събрание е върховен  колективен орган на Сдружението и има право да взема решения по всички въпроси от дейността му. 
 •  Общото събрание се състои от всички редовни членове на Сдружението.
 • Членовете на Сдружението – физически лица по смисъла на чл. 13, ал. 5, т. 1, участват лично в Общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице, с пълномощно, с нотариална заверка на подписите. Пълномощник не може да бъде член на  Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.
 • Членовете на Сдружението – юридически лица, участват в Общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в Общото събрание лица.
  Общото събрание има изключителни права и компетентност да: 
 1. Изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Отменя решения на другите органи на СНЦ “МИГ Аврен - Белослав”, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 4. Приема членове на Сдружението;
 5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 8. Одобрява проект на Стратегия за ВОМР след публично проведени консултации, обществени обсъждания, информационни срещи и други със заинтересованите страни. Приема измененията в Стратегия за ВОМР и взема решения във връзка с нейното реализиране.
 9. Приема бюджета на Сдружението;
 10. Назначава и освобождава регистрирани одитори за независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството;
 11. Приема годишен финансов отчет, заверен от независим финансов одитор;
 12. Приема годишен доклад за дейността на Сдружението съгласно изискванията на чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ и в предвидените от закона срокове представя същия пред Централния регистър на ЮЛНЦ за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието, заедно с годишния финансов отчет;
 13. Взема решения относно размера на членския внос или на имуществените вноски, както и реда за тяхното събиране;
 14. Взема решение за участие в други организации;
 15. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 16. Взема решение за прекратяване на Сдружението;
 17. Освобождава от отговорност членове на Управителния съвет;
 18. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 19. Взема и други решения, предвидени в Устава.
 • Правата по ал. 1, т. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 и 19 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.
 •  Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
 • Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.