Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Управителен съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Управителният съвет се състои от не по-малко от пет лица, които се избират от Общото събрание измежду членовете на Сдружението за срок от 5 (пет) години.  Член на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице и/или юридическо лице - член на Сдружението, като на заседанията на Управителния съвет юридическото лице се представлява от своя законен представител или от изрично упълномощено физическо лице, с нотариална заверка на подписа. Членовете на Управителния съвет имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на  „МИГ Аврен – Белослав”, когато са физически лица, или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на „МИГ Аврен – Белослав”, когато са юридически лица.Членове на Управителния съвет на „МИГ Аврен – Белослав” са представляващите Община Аврен и Община Белослав в Сдружението, съгласно приети решения на съответните Общински съвети, в качеството им на представители на публичния сектор, представляващите по закон и/или пълномощие юридическите лица, представители на заинтересованите страни от стопанския и нестопанския сектор, членове на Сдружението, като никой от членовете на Управителния съвет, представител на даден сектор общо не трябва да надвишава 49% от правото на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Управителният съвет има следните правомощия:
1. Избира Председател на Управителния съвет измежду членовете си, който да представлява Сдружението;
2. Определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
3. Ръководи цялостната дейност на Сдружението в обществена полза;
4. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
5. Изпълнява задълженията, предвидени в този Устав;
6. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
7. Взема решение за изключване на членове по реда и условията на чл. 19 от този Устав;
8. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;
9. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
10. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Управителния съвет;
11. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
12. Подготвя и внася в Общото събрание годишен финансов отчет заверен от независим финансов одитор съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
13. Изготвя и представя в срок до 31 май на всяка година информация за дейността на Сдружението през предходната година пред Централния регистър, съгласно изискванията на чл. 46 ал.2 от ЗЮЛНЦ;
14. Внася за обсъждане и одобрение от Общото събрание проект на Стратегия за ВОМР след публично проведени консултации, обществени обсъждания, информационни срещи и други със заинтересованите страни и изпълнява решенията на Общото събрание във връзка с реализирането на Стратегията на ВОМР;
15. Подава Заявление за предоставяне на финансова помощ в срока, посочен в поканата по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
16. Подава Заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР (2014-2020), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и следи за изпълнението на проектите;
17. Отговаря за процеса на прилагане на многофондова интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие, разработена в съответствие с нормативните актове за прилагане на подхода ВОМР, специфичните изисквания на Управляващия орган на ПРСР (2014-2020), които предоставят финансиране за изпълнение на съответната стратегия за ВОМР, общото българско законодателство и този Устав.
18. По предложение на и съвместно с Изпълнителния директор разработва недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР, съгласно нормативната уредба за прилагане на подхода ВОМР и общото българско законодателство;
19. Взема решение за обявяване на подбор на проекти при съобразяване с одобрения индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ;
20. Взема решение за назначаване на Комисия за избор на проекти (КИП);
21. Приема планове, програми и проекти за дейността на Сдружението и управленските екипи за тяхната реализация;
22. Приема организационната структура и щата на Сдружението;
23. Изготвя Правилник за вътрешния трудов ред и Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
24. Определя адреса Сдружението, съгласно чл. 31, т.7 от ЗЮЛНЦ;
25. Взема решение за участие в други организации;
26. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
27. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Председателят на Управителния съвет представлява СНЦ “МИГ Аврен - Белослав” при осъществяване на дейността му и като ангажира отговорността на Сдружението с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени му от Управителния съвет.
Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет за срок от пет години.
Председателят на Управителния съвет:
Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
Подготвя материалите за заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, като организира провеждането на тези заседания;
Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет;
Представлява Сдружението пред държавни органи, обществени организации, както и пред международни органи и организации;
Сключва договори в страната и чужбина от името на Сдружението във връзка с изпълнението на дейността, целите и задачите на Сдружението;
Организира и ръководи дейностите по подготовка и изпълнение на договори, проекти, програми, стратегии и др.. Осъществява мониторинг и контрол;
Организира дейността по изпълнение на целите и задачите на Сдружението и осигурява правилното стопанисване и опазване на имуществото му;
Сключва споразумения, граждански и/или трудови договори с Изпълнителен директор, експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР и други органи, необходими за постигане целите и осъществяване дейността на Сдружението;
Изготвя длъжностни характеристики за посочените в чл. 39 т. 9 длъжности;
Назначава Комисия за избор на проекти (КИП), след приключване на оценката за административно съответствие и допустимост и въз основа на решение на Управителния съвет на „МИГ Аврен – Белослав”, като определя председател, секретар, нечетен брой членове и резервни членове. Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на сто от имащите право на глас членове;
Приема окончателен доклад за дейността на Комисията за избор на проекти (КИП);
Изпълнява и други функции, възложени му в рамките на този Устав.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Представителството пред трети физически и юридически лица, пред държавни, обществени и международни организации се осъществява от Председателя на Управителния съвет на  „МИГ Аврен – Белослав”.