Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Списък лица подписали Декларация Приложение 6

СПИСЪК ЛИЦА ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 3 И 10 ОТ НАРЕДБА №22 ОТ 2015
(ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ОТ НАРЕДБА №22 ОТ 2015) - (ИЗТЕГЛИ списък от ТУК)
 
Наименование на физическото лице член на УС на „МИГ Аврен – Белослав“ ЕГН Постоянен адрес
Месторабота
Седалище
Сектор Тел. За контакт Електронна поща
e-mail
1. ЕМАНУИЛ МЛАДЕНОВ МАНОЛОВ – член на УС и представляващ община Аврен ********** общ. Аврен,
с. „Царевци”,
ул. „Гербер” №3
публичен ********** avren_kmet@abv.bg
2. ДЕНИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВА – Председател на УС и представляващ община Белослав ********** общ. Белослав, гр. Белослав,
 
публичен ********** beloslav.eu@gmail.com
3. ДЕЯН ИВАНОВ ИВАНОВ ********** общ. Белослав, гр. Белослав,
ул. „Трети март“ № 93
публичен ********** beloslav.eu@gmail.com
4. СВЕТЛА ВУШЕВА КОЛЕВА – Председател на УС и представляващ община Белослав ( до 2017 год.) ********** общ. Белослав, гр. Белослав,
кв. „Младост” №17
публичен ********** beloslav.eu@gmail.com
5. РОСЕН ИВОВ ГАЦИН – член на УС и преставляващ НЧ "СЪЗНАНИЕ-1926" ********** общ. Белослав, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №16, вх. 1, ет. 4, ап. 14 нестопански ********** gatsin@abv.bg
6. ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ – член на УС и представляващ „НАДИН – ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД ********** общ. Белослав, гр. Белослав, ул. „Иван Вазов” №30 стопански ********** nadin_ltd@abv.bg
7. ТОДОРКА ИВАНОВА ИВАНОВА – член на УС и представляващ СДРУЖЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА "НАДЕЖДА"" ********** общ. Белослав,  гр. Белослав, ул. „Оборище“ №20 нестопански ********** nikolai089@abv.bg
8. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА -  член на УС и представляващ „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА” (до 24.01.2020) ********** общ. Аврен, с. Равна гора нестопански ********** няма
9. ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА - ПАПАДАРУ -  член на УС и представляващ „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА” ********** общ. Аврен, с. Равна гора нестопански ********** няма
10. АТАНАСКА КРЪСТЕВА СЛАВОВА – член на УС и представляващ „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА”(от 24.01.2020) ********** общ. Аврен, с. Равна гора нестопански ********** няма
11. ТОДОРКА ЙОВЧЕВА МИХАЛЕВА – член на УС и представляващ  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1919 г." ********** Месторабота в общ. Аврен, с. Царевци нестопански ********** hr.smirnenski1919@abv.bg
12. АНГЕЛ НЕНОВ ПАНОВ – член на УС и представляващ "БАЛКАНСКИ" ООД ********** общ. Белослав, гр. Белослав, ул. „Александър Стамболийски“ №1 стопански ********** a_panov@abv.bg
13. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПАНОВ -  представляващ "БАЛКАНСКИ" ООД ********** общ. Белослав, гр. Белослав, ул. „Александър Стамболийски“ №1 стопански ********** a_panov@abv.bg
14. СТЕЛИАН АНГЕЛОВ ПАНОВ -  представляващ "БАЛКАНСКИ" ООД ********** общ. Белослав, гр. Белослав, ул. „Александър Стамболийски“ №1 стопански ********** a_panov@abv.bg
15. ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГУШЕВ – член на УС и представляващ "ТРИДАН" ЕООД ********** общ. Белослав, с. Езерово, ул. „Енергетик“ №8, вх.А, ет.1, ап.2 стопански ********** tridan.ltd@abv.bg
16. ПЕТРАНКА ПЕТРОВА ГУШЕВА ********** общ. Белослав, с. Езерово, ул. „Енергетик“ №8, вх.А, ет.1, ап.2 стопански ********** tridan.ltd@abv.bg
17. СТОЙЧО ДАНАИЛОВ ГУШЕВ ********** общ. Белослав, с. Езерово, ул. „Енергетик“ №8, вх.А, ет.1, ап.2 стопански ********** tridan.ltd@abv.bg
ЧЛЕНОВЕ ОТ ЕКИП, НАЗНАЧЕНИ В СНЦ МИГ „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“
1. НЕЛКО КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР      
2. НЕЛИ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР      
3. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ   ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР      
4. НИКОЛИНКА НИКОЛОВА ДИМОВА   ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР      
5. ИВАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА   АСИСТЕНТ – ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ      
6. ИВАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА   ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР