Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Прием 2018 година

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFOP002-2.041  МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ  „ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ , ФИНАНСИРАНА ПО ОПИК 2014 – 2020 Г

(публикувано на 27.02.2019 г.)
МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.041  МИГ Аврен-Белослав  „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“ с два срока  за кандидатстване Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие .Насоките за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:
 

както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1ae6ea5b-0107-4d6e-ab85-9d657544745d
Краен срок за подаване на проектни предложения:  
Първи краен срок за подаване на проектните предложения 20.04.2019г., 17.00 часа.
Втори краен срок за подаване на проектните предложения 30.06.2019г., 17.00 часа - в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения. 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.155  МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ  19.2/6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ , ФИНАНСИРАНА ПО ПРСР 2014 – 2020 г

(публикувано на 17.12.2018 г.)
МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.155  МИГ Аврен-Белослав  19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“ с два срока  за кандидатстване Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) .Насоките за кандидатстване и приложениеята към тях можете да изтеглите от тук:
 

(публикувано на 28.11.2018 г.)
МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспосбност 2014-2020" в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.038 МИГ Аврен-Белослав    „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Условиата за кандидатстване и приложениеята към тях можете да изтеглите от тук:Обява
Условия за кандидатсване
Документи към условията за кандидатстване
Условия за изпълнение и документи към тях
 


както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/199f62e5-4dc2-4462-a284-9dc2d63e746a
Краен срок за подаване на проектни предложения:4.01.2019 г., 16:30 часа


ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.052 - МИГ Аврен-Белослав, Мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен-Белослав“  финансирана по ПРСР 2014 – 2020 г

(публикувано на 11.10.2018 г.)
МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.052 - МИГ Аврен-Белослав, Мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) .Насоките за кандидатстване и приложениеята към тях можете да изтеглите от тук:Обява
Условия за кандидатсване
Документ към условията за кандидатстване
Условия за изпълнение и документи към тях


както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/82b0917f-3814-41cf-8cf2-5347ee1a38b7
Краен срок за подаване на проектни предложения:15.01.2019 г., 16:30 часа

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.103 ПО МЯРКА 19.2/4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“, ФИНАНСИРАНА ПО ПРСР 2014 – 2020 г

(публикувано на 01.10.2018 г.)
МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.103 по мярка 19.2/4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) .Насоките за кандидатстване и приложениеята към тях можете да изтеглите от тук:

 
както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/262c3e10-d00d-4872-bc74-703baa43abd0 
Краен срок за подаване на проектни предложения:
14.12.2018 г. 17:00 ч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFOP002-2.029 МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ "  ПО ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 
(публикувано на 07.08.2018 г.)
МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспосбност 2014-2020" в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав    „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Условията за кандидатсване можете да изтеглите от тук:

както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f60e12a4-fd76-4179-b21c-a646aa2ce3e9 
Краен срок за подаване на проектни предложения:
10.10.2018 г. 17:00 ч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFOP002-2.027 МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ"  ПО ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 
(публикувано на 27.07.2018 г.)


МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспосбност 2014-2020" в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав    „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Условията за кандидатсване можете да изтеглите от тук:
Обява
Условия за кандидатстване
Документи към условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a870e98c-fd30-44cb-b0fa-ee03205a7ecf

Краен срок за подаване на проектни предложения: 06.10.2018 г. 17:00 ч.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЯ за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.008 МИГ Аврен-Белослав - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Днес, 07.09.2018 година МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспосбност 2014-2020" в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-1.008 МИГ Аврен-Белослав - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Условията за кандидатстване можете да изтеглите от тук:

Обява
Условия за кандидатстване
Документи към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
 


както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/12a2dbc7-61d9-49c8-81b1-7b16eb32efca
 
Краен срок за подаване на проектни предложения:14.11.2018 г. 17:00 ч