Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Прием 2020 година

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.085 МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ с един краен срок  за кандидатстване. 
(публикувано на 30.11.2020 г.)
 
МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОПИК, обявява процедура  BG16RFOP002-2.085 МИГ МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“.                           

Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:
както и на адрес:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ff3f10f9-24fa-46d6-a179-af9da68535ef
Краен срок за кандидатстване: 21.01.2021г., 17:00 часа

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.086 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ с един краен срок  за кандидатстване. 
(публикувано на 30.11.2020 г.)
 
МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОПИК, обявява процедура  BG16RFOP002-2.086 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“  .
Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:

както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/257e333f-282c-470c-8dd9-f118eca60c7a
Краен срок за кандидатстване: 21.01.2021г., 17:00 часа
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.031 МИГ Аврен-Белослав  - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с един краен срок  за кандидатстване. 
(публикувано на 19.11.2020 г.)


МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОПИК, обявява процедура  BG16RFOP002-1.031 МИГ Аврен-Белослав  - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“   с един краен срок  за кандидатстване.

Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:
както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/75171325-e668-4ef3-9835-064dc00e8d01
Краен срок за кандидатстване: 31.12.2020 г., 17:00 часа

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.087 МИГ Аврен-Белослав    „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с един краен срок  за кандидатстване. 
(публикувано на 19.11.2020 г.)

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОПИК, обявява процедура  BG16RFOP002-2.087 МИГ Аврен-Белослав    „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  .
Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:

както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/cda5087e-ace3-4cfb-930c-593ae5007077

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2020 г., 17:00 часа
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.122 МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ с един краен срок  за кандидатстване. 
(публикувано на 30.10.2020 г.)
 
МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедура  BG05M9OP001-1.122   МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“                           

.Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:

както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/46a5bcbe-f784-41b6-90f4-bfb963916fd3
Краен срок за кандидатстване: 30.11.2020 г., 17:00 часа
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен - Белослав  19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ „Аврен - Белослав“ с един краен срок  за кандидатстване.
(публикувано на 10.06.2020 г.)

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ПРСР, обявява процедура  № BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен - Белослав  19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  
.Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:

както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/254211e9-dcaf-4363-9c15-815f27b2eb6e
Краен срок за кандидатстване: 10.09.2020 г., 17:00 часа