Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Прием 2022 година

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.640  МИГ Аврен - Белослав  19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ „Аврен - Белослав“ с един краен срок  за кандидатстване.
(публикувано на 10.05.2022 г.)

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ПРСР, обявява процедура  № BG06RDNP001-19.640  МИГ Аврен - Белослав  19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  
.Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук: както и на адрес: ИСУН 2020

Период за прием на проектни предложения:
Първи прием:
  • Начална дата за прием на проектни предложения: 10.05.2022 г.
  • Краен срок за представяне на предложенията: 10.08.2022 г., 17:00 часа.
 
Втори прием: при наличие на остатъчен финансов ресурс след първи прием
  • Начална дата за прием на проектни предложения: 10.10.2022 г.
  • Краен срок за представяне на предложенията: 10.01.2023 г., 17:00 часа.
                                                                                                                                                                                                                                                           

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.666  МИГ Аврен - Белослав  19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ „Аврен - Белослав“ с един краен срок  за кандидатстване.
(публикувано на 15.08.2022 г.)

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ПРСР, обявява процедура  № BG06RDNP001-19.666  МИГ Аврен - Белослав  19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
.Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук: както и на адрес: ИСУН 2020

Период за прием на проектни предложения:
Първи прием:
  • Начална дата за прием на проектни предложения: 15.08.2022 г.
  • Краен срок за представяне на предложенията: 15.11.2022 г., 17:00 часа.
 
Втори прием: при наличие на остатъчен финансов ресурс след първи прием
  • Начална дата за прием на проектни предложения: 01.03.2023 г.
  • Краен срок за представяне на предложенията: 31.05.2023 г., 17:00 часа.
Трети прием: при наличие на остатъчен финансов ресурс след втори прием
  • Начална дата за прием на проектни предложения: 01.08.2023 г.
  • Краен срок за представяне на предложенията: 31.10.2023 г., 17:00 часа