Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Решения на оценителна комисия

Решения на оценителна комисия от проведени приеми 2023:
  • Решение на КППП за оценка на проектите, подадени по втори прием по процедура №BG06RDNP001-19.666  МИГ Аврен - Белослав  19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
Решения на оценителна комисия от проведени приеми 2022: