Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Добри практики

Филм за реализирането на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ "Аврен-Белослав" за 2021-2023
Във филма са представени постигнатите резултати от реализираните проекти за периода 2021-2023, както и дейности за популяризиране на подхода за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група "Аврен-Белослав".Филм за реализирането на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ "Аврен-Белослав" за 2017-2021
Във филма са представени постигнатите резултати от реализираните проекти за периода 2017-2021, както и  култорно-исторически и туристически обекти на територията на Местна инициативна група "Аврен-Белослав".ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“, С БЕНЕФИЦИЕНТ „ИНХОМ“ ООД

Днес, 29.06.2020 г., екипът на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ посети на място производствената база на "Инхом" ООД в гр. Белослав, община Белослав, във връзка с приключване изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по Процедура BG16RFOP002-2.027 МИГ „Аврен-Белослав“ „Подобряване на производствения капацитет в МСП, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между "Инхом" ООД /Бенефициент/, СНЦ „Местна инициативна група Аврен – Белослав“ и Ръководителя на УО на ОПИК, чрез Стратегия за местно развитие, в изпълнение на Подхода Водено от общностите местно развитие.

->Закупена и въведена в експлоатация е електрическа пещ, която ще допринесе за повишаване на производствения капацитет на фирмата. Тя се захранва от наличната фотоволтаична система на фирмата. По този начин ще се повиши производствения капацитет на "Инхом" ООД без да влияе негативно върху околната среда и без да се повишава консумацията на електроенергия.

->Новата пещ може да работи с рециклирани отпадни суровини и бракувана продукция, като това ще окаже благоприятно влияние както върху околната среда, така и върху климатичните промени. Един от основните материали, които се генерират при разделното събиране на отпадъци от опаковки, е стъклото.

Целите, които се постигнат след придобиването на пещта са:

- внедряване на съвременна технология позволяваща влагане на отпадъци като суровина в ново производство;
- повишаване използването на рециклируеми материали - намаляване използването на суровини - намаляване на отпадъците;
- пряк екологичен ефект върху природните ресурси като въздух, вода, почви, метали и минерали, биоразнообразието.


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приключи изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с код на процедура BG16RFOP002-2.027 от СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Аврен – Белослав“, с бенефициент "Булмак 2005" ЕООД. 

Днес, 13.03.2020 г., екипът на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ посети на място производствената база на "Булмак 2005" ЕООД в село Езерово, община Белослав, във връзка с приключване изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по Процедура BG16RFOP002-2.027 МИГ „Аврен-Белослав“ „Подобряване на производствения капацитет в МСП, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между "Булмак 2005" ЕООД /Бенефициент/, СНЦ „Местна инициативна група Аврен – Белослав“ и Ръководителя на УО на ОПИК, чрез Стратегия за местно развитие, в изпълнение на Подхода Водено от общностите местно развитие.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закупена и въведена в експлоатация е Машина за рязане със CNC управление, осигуряваща технологично решение за плазмено и газо-кислородно рязане с висока прецизност, скорост и ефикасност, която ще допринесе за повишаване на производствения капацитет на фирмата и увеличаване на обема на износа.
Целите, които се постигнат след придобиването на CNC машината са:
- подобряване и разширяване на пазарните позиции на предприятието;
- разкриване на нови работни места;
- намаляване на себестойността на произвежданите изделия;
- навлизане на нови пазари;
- увеличаване обема на износ.

Постигането на специфичните цели ще доведе до устойчив растеж, по-високи продажби, запазване на работните места и разкриване на нови такива. Чрез реинвестирането на генерираните печалби предприятието ще продължи да обновява технологичния си парк, ще запази тенденцията за повишаване качеството на предлаганите изделия при по-ниска себестойност. Всички тези резултати водят до трайно повишаване на конкурентоспособността на "Булмак 2005" ЕООД, като това ще доведе до постигане на основните цели и бъдещата устойчивост на резултатите.

————————————————————-

С реализацията на настоящия проект се постига една от основните стратегически цели на Стратегия „Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“, а именно:
??Стратегическа цел: Устойчиво развитие на местната икономика основано на собствения потенциал и териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на растеж и заетост за по-добро качество на живот.
??Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, жизнеспособността на стопанствата и възможностите за създаване на местен бизнес.
??Специфична цел 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП, насърчаване въвеждането на иновации за осигуряване на растеж и устойчив бизнес.