Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Проекти бенефициенти

Мярка от СВОМР БЕНЕФИЦИЕНТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТ  ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТ 
 
СУБСИДИЯ  СТАТУС 
ОП РЧР
мярка "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подпбряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост"

ОБЩИНА АВРЕН
Активно включване за по-добър живот в Община Аврен 391 052.70 лв. 391 052.70 лв. Приключил
ОП РЧР
мярка "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подпбряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост"

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 
Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки                                                 391 159.19 лв 391 159.19 лв Приключил 
ОПИК
мярка "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

"ИНХОМ" ООД
Развитие на управленския капацитет и растеж на "ИНХОМ" ООД 59 300.00 лв. 53 370.00 лв. Прекратен 
ОПИК
мярка "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

"ИНХОМ" ООД
Подобряване на производствения капацитет в "ИНХОМ" ООД 103 210.00 лв. 92 889.00 лв. Приключил
ОПИК
мярка "Подобряване на производствения капацитет в МСП
"БУЛМАК 2005" ЕООД"
Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на "Булмак 2005" ЕООД 389 510,17 лв. 327 188.54 лв. Приключил  
ОПИК
мярка "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството"
"ДИГИТАЛЕН АРХИВ" ООД
Дигитален архив 386 799, 94 лв. 348 119, 95 лв.  Приключил 
ПРСР
мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура” 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав.  281 657,68 лв.  281 657,68 лв. В процес на изпълнение 
ОП РЧР
мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила 357 725,50 лв. 357 725,50 лв. В процес на изпълнение 
ОПИК
мярка "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

"ЕЛИТ ТРАК"  ЕООД
Подобряване на производствения капацитет на ЕЛИТ ТРАК ЕООД 183 590,00 лв. 165 231,00 лв. В процес на изпълнение 
ПРСР 
мярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Обособяване на туристическа зона  в местност "Авренска поляна", с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ "Аврен - Белослав" 322 800,00 лв. 322 800,00 лв. В процес на изпълнение 
ОПИК
мярка "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството"
ДИ ЕН ДЖИ МЕДИКАЛ ПРАДАКШЪН ООД Насърчаване на предприемачеството в община Белослав 198 096,56 лв. 178286,91 лв. В процес на изпълнение 
ПРСР 
мярка 19.2/4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
Земеделски производител Биляна Цонева Радева    Модернизиране на овощна градина в село Бенковски, община Аврен, област Варна 391 154,55 лв. 227 675,55 лв. В процес на изпълнение 
ПРСР 
мярка 19.2/6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
И С И ООД Инвестиции в подкрепа на производството на яхтено оборудване и аксесоари от „И С И”  ООД 130 543,00 лв. 97 907,25 лв. В процес на изпълнение 
ПРСР 
мярка 19.2/6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
ДИЛГЕР ООД   Инвестиции в Цех за производство на инструментална екипировка на Дилгер ООД 390 979,62 лв. 293 234,68 лв. В процес на изпълнение 
ПРСР
мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура” 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Ремонтни дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Белослав 281 657,68 лв. 281 657,68 лв. В процес на изпълнение