Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СПИСЪЦИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

21.08.2018

Възложител: МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ
Процедура: СПИСЪЦИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Краен срок: 21.08.2018 02:00
Състояние: Прекратена
  • СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА 2018  - Изтегли от тук
  • СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА 2017 - Изтегли от тук
Забележка* Списъкът към настоящата календарна година на физическите и юридически лица, с които СНЦ "Местна инициативна група Аврен - Белослав" има сключен Договор за предоставяне на услуги/доставки/дейности по смр по силата на Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  се актуализира своевременно при настъпването на всяка промяна до 31.12.2018 г.