Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ИГРП 2018

Индикативна годишна работна програма по Стратегия за ВОМР на СНЦ "МИГ Аврен-Белослав"- 2014-2020г. за 2018г.


Актуализирана индикативна годишна работна програма по Стратегия за ВОМР на СНЦ "МИГ Аврен-Белослав"- 2014-2020г. за 2018г.

Актуализиран индикатовен годишен работен график за 2018 към 01.09.2018