Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОМЕНИ 3 В ОБЯВА И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА 19.2/6.4

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН - ВАРНА

Покана за събития, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

Покана за празника на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“