Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

О Б Я В А за длъжността "Технически асистент"

О Б Я В А за длъжността "Експерт по прилагане на Стратегията за ВOМР"

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СВОМР 2021