Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ТЕРИТОРИИТЕ НА МИГ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПОДМЯРКА 19

СКЛЮЧЕН НОВ ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА НА СНЦ „МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН НОВ ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА НА СНЦ „МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОМЕНИ В ОБЯВА И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА 19.2/6.4