Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГРАД РУСЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА 19.2/6.4

ОБЯВА ЗА РАБОТА

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БУРГАС