Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Контакти

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Седалище и адрес на управление: 
с. Аврен, П.К. 9135, област Варна, ул."Тодор Ноев" № 8
Изнесен втори  офис на МИГ на адрес: 
гр. Белослав, П.К. 9178, област Варна, ул. "Гебедже" № 8, ет. 2
e-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com
Страница във Facebook - СНЦ "МИГ Аврен - Белослав"
Телефони за връзка:
Деница Тодорова - Председател на УС на МИГ - +359 (0) 885 555-255
Изп. директор -

Иванка Йорданова - Експерт "Прилагане на СВОМР" - тел. + 359 (0) 988 901-231

Полетата маркирани със * са задължителни.