Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Прием 2019 година

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M9OP001-2.054 МИГ „АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“  ПО МЯРКА 19.2/2.2-3 АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „АВРЕН- БЕЛОСЛАВ“ , ФИНАНСИРАНА ПО ОП"РЧР" 2014 – 2020 Г.
(публикувано на 23.05.2019 г.)

МИГ „Аврен-Белослав“ с подкрепата на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти за безвъзмездна помощ  № BG05M9OP001-2.054  Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен- Белослав“ .Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:

както и на адрес:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f1ad1384-b4f2-4242-905f-c6cb9d2c18ca
Краен срок за подаване на проектни предложения:  1.07.2019

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFOP002-2.041  МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ  „ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ , ФИНАНСИРАНА ПО ОПИК 2014 – 2020 Г
(публикувано на 27.02.2019 г.)
МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.041  МИГ Аврен-Белослав  „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“ с два срока  за кандидатстване Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие .Насоките за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:

както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1ae6ea5b-0107-4d6e-ab85-9d657544745d
Краен срок за подаване на проектни предложения:  
Първи краен срок за подаване на проектните предложения 20.04.2019г., 17.00 часа.
Втори краен срок за подаване на проектните предложения 30.06.2019г., 17.00 часа - в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.