Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Проекти бенефициенти

Мярка от СВОМР БЕНЕФИЦИЕНТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТ  ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТ 
 
СУБСИДИЯ  СТАТУС 
ОП РЧР
Мярка "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подпбряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост"

ОБЩИНА АВРЕН
Активно включване за по-добър живот в Община Аврен 391 052.70 лв. 391 052.70 лв. В процес на изпълнение 
ОП РЧР
Мярка "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подпбряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост"

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 
Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки                                                 391 159.19 лв 391 159.19 лв В процес на изпълнение 
ОПИК
Мярка "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

"ИНХОМ" ООД
Развитие на управленския капацитет и растеж на "ИНХОМ" ООД 59 300.00 лв. 53 370.00 лв. В процес на изпълнение 
ОПИК
Мярка "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

"ИНХОМ" ООД
Подобряване на производствения капацитет в "ИНХОМ" ООД 103 210.00 лв. 92 889.00 лв. В процес на изпълнение 
ОПИК
Мярка "Подобряване на производствения капацитет в МСП
"БУЛМАК 2005" ЕООД"
Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на "Булмак 2005" ЕООД 389 510,17 лв. 327 188.54 лв. Приключил  
ОПИК
Мярка "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството"
"ДИГИТАЛЕН АРХИВ" ООД „Дигитален архив“  386 799, 94 лв. 348 119, 95 лв.  В процес на изпълнение