Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Годишни доклади по 19.2 и 19.4 за изпълнение на СВОМР

2023 година
2022 година
2021 година
2020 година
2019 година
2018 година
2017 година