Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ОТКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕКОТУРИЗЪМ, ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ

24.06.2024


На 20.06.2024 г. в гр. Белослав официално бе открит първият Информационен център за екотуризъм "Птичи рай" Ятата. Лентата отрязоха кмета  на община Белослав, съвместно с  г-н Костадин Петров - Изпълнителен директор на СНЦ "МИГ Аврен-Белослав" и г-н Свилен Ангов - Управител на строителна фирма "СИДИ" ООД. Гостите на събитието бяха посрещнати от възпитаниците на ДГ "Първи юни" гр. Белослав, които представиха песни, танци и стихотворения.

Откритият Информационен център е изграден със средства  от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ "Аврен – Белослав" по подмярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
Общата стойност на проекта е в размер на 149 000,66 лева като по него е инсталирано и специално техническо оборудване, достъпно за хора в неравностойно положение.