Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН - ВАРНА

02.10.2023

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ, НЕСТОПАНСКИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ АВРЕН И ВАРНА,
В изпълнение на административен договор № РД50-140 от 20.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0104 „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сключен между Държавен фонд „Земеделие и община Варна и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Аврен - Варна.
Територията на местната инициативна група обхваща територията на Община Аврен, област Варна, с всички населени места в нея: с. Аврен, с. Бенковски, с. Близнаци, с. Болярци, с. Добри дол, с. Дъбравино, с. Здравец, с. Казашка река, с. Китка, с. Круша, с. Приселци, с. Равна гора, с. Садово, с. Синдел, с. Тръстиково, с. Царевци, с. Юнак, територията на следните населени места от община Варна, област Варна, извън строителните граници на град Варна: с. Звездица, с. Казашко, с. Константиново и с. Тополи.
Събитието ще се проведе на 09.10.2023 г. от 10:00 часа в "Народно читалище "П.Р.Славейков-1901"", с. Аврен, ул. „Кирил и Методий” №1, при следния дневен ред:
1. Учредяване на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование “Местна инициативна група Аврен-Варна”;
2. Приемане на Устав на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Аврен-Варна”;
3. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Аврен-Варна”;
4. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Аврен-Варна”.
Регистрацията на участниците в учредителното събрание ще започне в 09:00 ч. на 09.10.2023 г. в  "Народно читалище "П.Р.Славейков-1901"", с. Аврен, ул. „Кирил и Методий” №1.
Може да се запознаете с изискванията към МИГ за програмния период 2023 – 2027, проектоустава и необходимите документи, които следва да представят учредителите, в приложените към настоящата покана файлове.

1. Покана за учредително събрание на 09.10.2023
2. Изисквания към МИГ за програмния период 2023 - 2027
3. Устав МИГ Аврен-Варна - проект към 02.10.2023
4. Декларация учредител Физическо лице
4. Протокол-Решение учредяване МИГ Аврен-Варна ЕООД
4. Протокол-Решение учредяване МИГ Аврен-Варна ЕТ
4. Решение ПС учредяване МИГ Аврен-Варна Училище ДГ
4. Решение УС учредяване МИГ Аврен-Варна Земеделска кооперация
4. Решение УС учредяване МИГ Аврен-Варна НПО
4. Решение УС учредяване МИГ Аврен-Варна Спортен клуб
4. Решение учредяване МИГ Аврен-Варна ЗП
4. Решение учредяване МИГ Аврен-Варна ООД
4. Решение учредяване МИГ Аврен-Варна Физическо лице
4. Решение учредяване МИГ Аврен-Варна Читалище
5. Заявление-учредител