Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОМЕНИ 3 В ОБЯВА И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА 19.2/6.4

13.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ
 за промени в
обява и в условия за кандидатстване по
процедура чрез подбор на проектни предложения
с няколко крайни срока за кандидатстване
BG06RDNP001-19.666 –
МИГ Аврен-Белослав
19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
към Стратегията за ВОМР, финансирана по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
 
 
В изпълнение на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-44/ 19.04.2017 г., СНЦ „МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ информира за следните планирани промени на основание чл. 46а, ал. 6, т. 2 от Наредба 22/14.12.2015 г. в обявата и насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.666 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:
 
1. Увеличаване на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата с 217 350.00 лв. – от 765 353.37 лв. на 1 271 910.39 лв.
 
 2. Определяне на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по трети прием по процедурата на 621 372.39 лв.

 
Проект Обява 6.4 изменена с увеличен фин. ресурс 3

Проект Условия за кандидатстване 6.4 изменени с увеличен фин. ресурс 3

Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 20.11.2023 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com както и на адрес ИСУН 2020 (government.bg)
Потенциалните кандидати могат да дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.