Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

„ФАРМЛАНД“ ООД ЗАКУПИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЧРЕЗ МИГ

18.04.2024

На 28.03.2024 г. „ФАРМЛАНД“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.770 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.   По проекта са закупени трактор KUBOTA, сеялка Kubota и 2 бр. навигационни системи за автоматично водене FJ Dynamics. Проектът възлиза на стойност 389 641.67 лв., от които 50% са осигурени безвъзмездно от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ "Аврен – Белослав". Целият период от датата на кандидатстване до датата на доставка на техниката бе 5 месеца, което позволи на бенефициента да включи закупената техника в пролетната сеитбена кампания!