Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

О Б Я В А ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВOМР"

09.08.2021

О Б Я В А
 
за длъжността
 Експерт по прилагане  на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
при
СНЦ “МИГ Аврен - Белослав”
Клас по НКПД:  2  Специалисти     
Код по НКПД: 2422- 6004 
 
 
I. ПРОЦЕДУРА  ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ      
На основание чл. 39, т. 9 от Устава на СНЦ „Местна инициативна група – Аврен - Белослав“
 
ІІ.  ВИД ДОГОВОР И РАБОТНО ВРЕМЕ
Срочен трудов договор на пълен работен ден
Съгласно ПМС № 209 от 10 август 2015 година местните инициативни групи (МИГ), получили финансиране за изпълнение на стратегии по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, назначават персонал за срока на изпълнение на стратегиите.

 
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 
1. Общи изисквания

1. завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
2. професионален стаж най-малко две години;
3. най-малко 1 година опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР" по смисъла на-  § 1, т.40   от допълнителните разпоредби на  Наредба № 22 от 14.12.2015 на МЗХ: опит като служител на МИГ, като член на колективния управителен орган на МИГ или като координатор или технически асистент по подмярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
4. Добра компютърна грамотност
5. Добро познаване на Програмата за развитие на селските районни 2014-2020 год.; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и приложимите към тях  Регламенти на ЕС и национални нормативни документи;
6. Комуникативност и способност за работа в екип;
7. Да отговаря на следните условия:
7.1. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
7.2. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7.3. не е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7.4. не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7.5. не е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7.6. не е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:
а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР, и/или от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), свързано с одобрението за получаване на финансова помощ, чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация;
б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да му даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;
7.7. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7.8. не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
7.9. не са констатирани при проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, на договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;
7.10. не е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;
7.11. няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ;
7.12. не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";
7.13. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР или в ДФЗ;
7.14. не е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението;
7.15. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по букви "а" до "й", в друга държава членка или трета страна;
7.16. не е лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ;
7.17. не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР.
7.18. не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
7.19. не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.

2. Специфични изисквания
Да познава в детайли действащата нормативна база,  свързана с  прилагането на  подхода  Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 година;
Да умее да разработва методически указания, насоки, образци на документи, аналитични, информационни, обучителни и презентационни материали.

 
ІV. ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
 

1. Функционални задължения          
 • Установява и поддържа контакти с потенциалните кандидати за финансова помощ по  проекти към  Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Стратегия за ВОМР), като ги информира за възможностите, които предлага Стратегията и за заложените в нея изисквания по отделните мерки;
 •  Информира и подпомага  подготовката  на проектите на потенциалните  кандидати и  подпомагането на   получателите на финансова помощ за изготвяне на заявки за плащане към ДФЗ ( за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и доклади за отчитане пред УО на съответните програми;   
 • Води съответните регистри, свързани  със информирането и подпомагането на потенциалните  кандидати  и  подпомагането на   получателите на финансова помощ с проекти към Стратегията за  ВОМР.
 • Въвежда  първоначално и актуализира  данни в електронен регистър на МИГ за  постъпилите Заявления за предоставяне на финансова помощ по Стратегията за ВОМР, както за  тяхното състояние и движение  и   осигурява публикуването му на електронната страница на МИГ ;
 •  Извършва обработка и въвежда  информация, свързана с изпълнението на Стратегията за ВОМР в централизирани  бази  данни и информационни системи , вкл. ИСУН 2020, когато това се изисква по нормативен акт и е осигурено съответстващо ниво на достъп;
 • Участва  в процесите на приемане, регистриране, административна проверка и проверка на допустимост на Заявленията за предоставяна на финансова помощ в изпълнение на  задължения и отговорности, посочени  в съответните заповеди на изпълнителния директор и нормативно уредени процедури;
 • Участва в състава на екипи за   наблюдение, контрол и посещение на място, свързани с кандидатстването и изпълнението на  проекти по Стратегията за ВОМР и изготвянето на  съответните  протоколи и доклади;
 • Систематизира и предоставя  на  Изпълнителния директор на информация, свързана с изготвянето на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР, както и други доклади, анализи, справки и отчети  за изпълнение на Стратегията за ВОМР, изисквани от  Управляващия орган на ПРСР, ДФЗ, Управляващите органи на ОП, Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група – Аврен - Белослав“;
 • Участва в разработването на  и прилагането на методически, обучителни и информационни материали, на  указания, образци на документи и др., свързани с кандидатстването по обявена покана за  подбор на проекти към Стратегията за ВОМР и обезпечава публикуването им на интернет страницата на МИГ;
 • Участва в разработването на  задания и спецификациите при възлагане на дейности, свързани  с текущите разходи и популяризирането на Стратегията за ВОМР;
 • Изпълнява  и други, свързани с прилагането на Стратегията за ВОМР функции, възложени му от изпълнителния директор на МИГ.
2. Права и отговорности    
 • Да получава своевременно информация и указания  от изпълнителния директор   на СНЦ „Местна инициативна група – Аврен - Белослав“, свързана с изпълнението на функционалните му задължения;
 • Носи отговорност за  достоверността на информацията в изготвените от него документи, както и за качественото, оперативно и точно изпълнение на задачите;
 • Не следва да  разпространява  конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнението на  функционалните му задължения и контактите му с потенциални бенефициенти, изпълнители на проекти и органите на СНЦ „Местна инициативна група – Аврен - Белослав“.
 
 V.  ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ

1. Йерархични: пряко подчинен на Изпълнителния директор на СНЦ „Местна инициативна група – Аврен - Белослав“;
2. Функционални: с Изпълнителния директор на СНЦ „Местна инициативна група – Аврен - Белослав“, с УС на СНЦ „Местна инициативна група – Аврен - Белослав“, с потенциални кандидати и  получатели на финансова помощ по проекти към Стратегията за ВОМР; с останалите служители на СНЦ „Местна инициативна група – Аврен - Белослав“;
3. Специализирани: С институции и организации на местно, регионално и национално ниво по повод изпълнението, отчитането и оказването на техническа помощ при прилагането на Стратегията за ВОМР и похода ВОМР като цяло.
 
 
VI.  КАНДИДАТСТВАНЕ
 
1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят:
 • Заявление  в свободен текст
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален стаж;
 • Документи /договори, заповеди, допълнителни споразумения/, доказващи опит в реализиране на проект, програма, финансирани от ЕС или от други международни донори и документи доказващи опит по Лидер.
 • Автобиография.
 
2. Място и срок за подаване на документите за участие:

Офис на СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-АВРЕН-БЕЛОСЛАВ”
Община Аврен, с. Аврен, П.К. 9135 ул. ”Тодор Ноев” № 8, тел. 00359 898 356 229
Понеделник до петък, от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа

 
3. Срок: до 16:30 часа на 31.08.2021 г.
Удължен до 10.12.2021 г.

VII. ПОДБОР
По документи и интервю. Одобрените от Управителния съвет кандидати ще бъдат поканени на интервю.