Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПОКАНА   ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО

11.03.2024

 
Изх. № 32/ 11.03.2024 г.
 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН – БЕЛОСЛАВ
 
ПОКАНА
 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“
 
 
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:
 
местна власт, земеделски стопани, микропреприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.
 
 УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ, НЕСТОПАНСКИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ АВРЕН И БЕЛОСЛАВ,
 
Имаме удоволствието да ви поканим на Обществено обсъждане на изменения на одобрената Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен – Белослав”, което ще се проведе на 26.03.2024 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на НЧ „ П.Р. СЛАВЕЙКОВ – 1901 г.“, с. Аврен, ул. „Кирил и Методий” №1, Община Аврен, при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
  1. Представяне на предложение за промени в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“ във връзка с възможността за пренасочване на средства от мерки, по които има неусвоен финансов ресурс, към мерки, по които има проектни предложения в резервния списък;
2. Обсъждане на предложените промени в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“.

Регистрацията на участниците в общественото обсъждане ще започне в 09:45 ч. на 26.03.2024 г. в  "Народно читалище "П.Р.Славейков-1901"", с. Аврен, ул. „Кирил и Методий” №1.
Писмените материали, свързани с общественото обсъждане, са на разположение на заинтересованите страни  в офиса на МИГ, както и на интернет страницата: https://mig-avren-beloslav.com.
                                                                                                                                              
 
С УВАЖЕНИЕ,
 
СНЕЖАНА МИРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА 
СНЦ „МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ“