Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.085

30.11.2020

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОПИК, обявява процедура  BG16RFOP002-2.085 МИГ МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“   с един краен срок  за кандидатстване.
Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:
както и на адрес:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ff3f10f9-24fa-46d6-a179-af9da68535ef

Краен срок за кандидатстване: 21.01.2021г., 17:00 часа