Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.087

19.11.2020

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОПИК, обявява процедура  BG16RFOP002-2.087 МИГ Аврен-Белослав    „Подобряване на производствения капацитет в МСП“   с един краен срок  за кандидатстване.
Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:
както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/cda5087e-ace3-4cfb-930c-593ae5007077

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2020 г., 17:00 часа