Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Процедура за избор на външни оценители на проектни предложения

Вътрешни правила
Обява

Документациява -я образци за кандидатите

Списък на одобрените кандидати подали заявления за участие в конкурса за независими външни експерт - оценители за извършване на ТО на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към СВОМР „МИГ Аврен-Белослав“ на етап административна оценка.

* Интервюто с одобрените кандидати на етап административна проверка по документи за наличие на необходимия професионален опит и квалификация ще се проведе на 08.02.2018 г. в гр. Белослав, в сградата на Общината, Заседателна зала на Общинска администрация от 12:00  часа.

Окончателен списък на одобрените кандидати подали заявления за участие в конкурса за независими външни експерт - оценители за извършване на ТО на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към СВОМР „МИГ Аврен-Белослав“ на  етап провеждане на интервю.
Виж още