Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО

11.03.2024

 
СЪОБЩЕНИЕ
 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“
 
 
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:
 
местна власт, земеделски стопани, микропреприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.
 
 
Местна инициативна група Аврен-Белослав представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Аврен-Белославза периода 2017 – 2025 г. 
 
Основание за изменение на Стратегията за ВОМР:
На основание чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 39 от Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. на МЗХГ, както и на основание чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 13 от  Споразумение за изпълнение на СВОМР с Рег. № РД50-44/19.04.2017 г.
 
Период на действие и изпълнение: Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до 30 юни 2025 година.
 
Резюме на предложените изменения в Стратегията за ВОМР:
Промяна на разпределението на финансовия ресурс по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ по подмярка 19.2, финансирана от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР), и произтичащи от това промени във финансовия план и индикатори, както следва:
1. Намаление на общия финансовия ресурс по мярка 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с размера на неусвоения финансов ресурс по мярката- 248277.38 лв.: от 834253.20 лв. на 585975.82 лв.
2. Намаление на общия финансовия ресурс по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с размера на неусвоения финансов ресурс по мярката- 21906.01 лв.: от 1056416.27 лв. на 1034510.26 лв.
3. Увеличение на общия финансовия ресурс по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с 121682.73 лв.: от 1369081.00 лв. на 1490763.73 лв., с цел финансиране на проектни предложения в резервния списък по мярката.
4. Увеличение на общия финансовия ресурс по мярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с 148500.66 лв.: от 472800.00 лв. на 621300.66 лв., с цел финансиране на проектно предложение в резервния списък по мярката.
 
Обосновка:
Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен-Белослав е с общ бюджет 6 824 125.47 лева, от които 3 732 550.47 лева са средствата предоставени от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014 - 2020 г., разпределен между четири мерки, като е спазено изискването за баланс между публичен и частен сектор.
Към настоящия момент по мерките, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. по Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен-Белослав са одобрени и изплатени средства, както следва:
 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) Одобрен бюджет на субсидията за целия период
 
Склю-чени догово-ри
бр.
Стойности на БФП
Заявена
БФП
лв.
Одобрена
БФП
лв.
Реално изплатена БФП
лв.
Неусвоен ресурс/
остатък
лв.
19.2/4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 834253.20 3 1029074.03 618830.54 0.00 248277.38
19.2/6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1369081.00 7 2263713.02 1203555.53 386364.24 0.00
19.2/7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 1056416.27 3 1056416.27 1034510.26 441261.84 21906.01
19.2/7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 472800.00 2 471800.66 471800.66 393860.52 999.34
Общо: 3732550.47 15 4821003.98 3328696.99 1221486.60 271182.73
 
Подмярка 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е с общ бюджет 834 253.20 лв., като до момента по нея са проведени две процедури, по които са подадени и одобрени от МИГ „Аврен-Белослав“  следните проектни предложения:
 
Номер на проектното предложение Статус Номер на договор БФП, лева
1 BG06RDNP001-19.103-0001 прекратен BG06RDNP001-19.103-0001-C01 227675.55
2 BG06RDNP001-19.103-0002 оттеглен - 101304.02
3 BG06RDNP001-19.103-0003 в процес на изпълнение BG06RDNP001-19.103-0003-C01 195574.99
4 BG06RDNP001-19.103-0004 в процес на изпълнение BG06RDNP001-19.103-0004-C01 195580.00
5 BG06RDNP001-19.103-0005 оттеглен - 118912.50
6 BG06RDNP001-19.103-0006 оттеглен - 107101.45
7 BG06RDNP001-19.770-0001 одобрен - 194820.83
Общ бюджет по подмярка 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 834253.20
Неусвоен финансов ресурс по подмярка 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 248277.38
 
Договор BG06RDNP001-19.103-0001-C01 с БФП 227675.55 лв. е прекратен със споразумение от 10.03.2023 г. и сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.
Проектно предложение BG06RDNP001-19.103-0002 с БФП 101304.02 лв. е оттеглено от кандидата с искане за пълно оттегляне с рег. № в ИСУН BG06RDNP001-19.103-0002-R006 от 06.10.2023 г., потвърдено чрез Решение на ДФЗ с изх. № 03-РД/4802 11.10.2023, и сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.
Проектно предложение BG06RDNP001-19.103-0005 с БФП 118912.50 лв. е оттеглено от кандидата с искане за пълно оттегляне с рег. № в ИСУН BG06RDNP001-19.103-0005-R001 от 05.03.2024 г., потвърдено чрез Решение на ДФЗ с изх. № 03-РД/1026 13.03.2024, и сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.
Проектно предложение BG06RDNP001-19.103-0006 с БФП 107101.45 лв. е оттеглено от кандидата със съгласие за оттегляне с вх. № 02-6300/1449 от 16.11.2022 г., потвърдено чрез Решение на ДФЗ с изх. № 07-044-6500/75 24.11.2022, и сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.
Неусвоеният финансов ресурс по подмярката е в размер на 248277.38 лева.
 
Подмярка 19.2/6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е с общ бюджет 1 369 081.00 лв., като до момента по нея са проведени 2 процедури, по които са подадени и одобрени от МИГ „Аврен-Белослав“  следните проектни предложения:
 
Номер на проектното предложение Статус Номер на договор БФП, лева
1. BG06RDNP001-19.155-0002 оттеглено - 217350.00
2. BG06RDNP001-19.155-0003 отхвърлен - 250509.49
3. BG06RDNP001-19.155-0005 приключил BG06RDNP001-19.155-0005-C01 293234.68
4. BG06RDNP001-19.155-0006 прекратен BG06RDNP001-19.155-0006-C01 58464.70
5. BG06RDNP001-19.155-0007 прекратен BG06RDNP001-19.155-0007-C01 287367.46
6. BG06RDNP001-19.155-0008 прекратен BG06RDNP001-19.155-0008-C01 97907.25
7. BG06RDNP001-19.155-0009 приключил BG06RDNP001-19.155-0009-C01 94982.51
8. BG06RDNP001-19.666-0001 в процес на изпълнение BG06RDNP001-19.666-0001-C01 155971.98
9. BG06RDNP001-19.666-0006 в процес на изпълнение BG06RDNP001-19.666-0006-C01 215626.95
10. BG06RDNP001-19.666-0011 одобрен - 293272.97
11. BG06RDNP001-19.666-0012 одобрен - 293025.00
12. BG06RDNP001-19.666-0014 резерва - 214711.88
13. BG06RDNP001-19.666-0013 резерва - 274500.00
14. BG06RDNP001-19.666-0010 резерва - 115785.13
Общ бюджет по подмярка 19.2/6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 1369081.00
Недостиг на финансов ресурс по подмярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 604997.01
 
 
Проектно предложение BG06RDNP001-19.155-0002 с БФП 217350.00 лв. е отхвърлено от ДФЗ със Заповед за отказ, която кандидатът е обжалвал по адм. дело №1377/2022 г. АдСВ- 26 състав, като делото е приключило и заповедта за отказ е отменена, но на етап договориране кандидатът е подал искане за оттегляне на проектното предложение в отговор на писмо с рег. № в ИСУН BG06RDNP001-19.155-0002-R005 с дата 25.08.2023 г., въз основа на което сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.

Проектно предложение BG06RDNP001-19.155-0003 с БФП 250509.49 лв. е отхвърлено от ДФЗ със Заповед за отказ, и сумата се прибавя към разполагаемия остатък по мярката.

Договор BG06RDNP001-19.155-0005-C01 с БФП 293234.68 лв. е приключил, реалната изплатена БФП е  291395.12 лв., остатък от 1839.56 лв.- сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.
Договор BG06RDNP001-19.155-0006-C01 с БФП 58464.70 лв. бе прекратен със Споразумение за прекратяване от 01.08.2023 г., въз основа на което сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.
Договор BG06RDNP001-19.155-0007-C01 с БФП 287367.46 лв. бе прекратен със Споразумение за прекратяване от 08.08.2023 г. , въз основа на което сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.
Договор BG06RDNP001-19.155-0008-C01 с БФП 97907.25 лв. бе прекратен със Споразумение за прекратяване от 20.09.2022 г., въз основа на което сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.
 
Подмярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” е с общ бюджет 1 056 416.27 лв., като до момента по нея е проведена 1 процедура, по която са подадени и одобрени от МИГ „Аврен-Белослав“  следните проектни предложения:
 
Номер на проектното предложение Статус Номер на договор БФП, лева
1. BG06RDNP001-19.052-0001 приключил BG06RDNP001-19.052-0001-C01 281657.68
2. BG06RDNP001-19.052-0003 в процес на изпълнение BG06RDNP001-19.052-0003-C01 391152.64
3. BG06RDNP001-19.052-0002 в процес на изпълнение BG06RDNP001-19.052-0002-C01 361699.94
Общ бюджет по подмярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 1056416.27
Неусвоен финансов ресурс по подмярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 21906.01
 
 
Договор BG06RDNP001-19.052-0001-C01 с БФП 281657.68 лв. е приключил, реалната изплатена БФП е 268697.61 лв., остатък от 12960.07 лв.- сумата се прибавя към разполагаемия остатък по подмярката.
 
Подмярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” е с общ бюджет 472 800.00 лв., като до момента по нея са проведени 2 процедури, по които са подадени и одобрени от МИГ „Аврен-Белослав“  следните проектни предложения:
 
Номер на проектното предложение Статус Номер на договор БФП, лева
1. BG06RDNP001-19.412-0001 приключил BG06RDNP001-19.412-0001-C01 322800.00
2. BG06RDNP001-19.640-0001 в процес на изпълнение BG06RDNP001-19.640-0001-C01 149000.66
3. BG06RDNP001-19.640-0002 резерва - 149500.00
Общ бюджет по подмярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” 472800.00
Недостиг на финансов ресурс по подмярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” 148500.66
 
 
Горепосочената промяна води до промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“:
1. В т. 6.1. „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ от т. 6. „Финансов план“:
1.1. По ред 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“- сумата от 834253.20 лв. на 585975.82 лв., относителният дял от 12.23% на 8.59%.
1.2. По ред 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“- сумата от1369081.00лв. на1490763.73 лв., относителният дял от 20.06% на 21.85%.
1.3. По ред 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“- сумата от1056416.27лв. на1034510.26 лв., относителният дял от 15.48% на 15.16%.
1.4. По ред 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“- сумата от472800.00лв. на621300.66 лв., относителният дял от 6.93% на 9.10%.
 
2. В т. 9.2. „Индикатори по мерки“ от т. 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“:
2.1. Таблица „ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2/4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ -ПРСР(2014-2020)ОТ СВОМР“:
2.1.1. Стойността по ред „Брой стопанства, получаващи подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“- от 5 на 3.
2.1.2. Сумата по ред „Общо инвестиции (публични + частни)“- от EUR 790 000.00 на EUR 599 209.36.
2.1.3. Сумата по ред „Общо публични разходи“- от EUR 425 000.00 на EUR 299 604.68.
2.1.4. Стойността по ред „Брой работни места, разкрити в подпомогнатите проекти“- от 12 на 9.
 
2.2. Таблица „ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2/6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ – ПРСР (2014-2020) ОТ СВОМР“:
2.2.1. Стойността по ред „Брой бенефициенти (стопанства), получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности“- от 4 на 6.
2.2.2. Сумата по ред „Общо инвестиции (публични + частни)“- от EUR 875 000.00 на EUR 952 769.24.
2.2.3. Сумата по ред „Общо публични разходи“- от EUR 700 000.00 на EUR 762 215.39.
 
2.3. Таблица „ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2/7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ – ПРСР (2014-2020) ОТ СВОМР“:
2.3.1. Стойността по ред „Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура“- от 4 на 3.
2.3.2. Сумата по ред „Общо инвестиции (публични + частни)“- от EUR 540 000.00 на EUR 528 936.70.
2.3.3. Сумата по ред „Общо публични разходи“- от EUR 540 000.00 на EUR 528 936.70.
 
2.4. Таблица „ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА МЯРКА 19.2/7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ – ПРСР (2014-2020) ОТ СВОМР“:
2.4.1. Стойността по ред „Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура“- от 4 на 3.
2.4.2. Сумата по ред „Общо инвестиции (публични + частни)“- от EUR 240 000.00 на EUR 317 665.98.
2.4.3. Сумата по ред „Общо публични разходи“- от EUR 240 000.00 на EUR 317 665.98.
 
3. В т. 9.1. „Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места“ от т. 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“:
3.1. Сумата по ред „Общо инвестиции (публични + частни) по ПРСР, ОПИК и ОП РЧР“- от EUR 4 125 697.20 на EUR 4 079 278.47, вследствие на промените по т. 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2. и 2.4.2.
3.2. Сумата по ред „Общо публични разходи по ПРСР, ОПИК и ОП РЧР“- от EUR 3 485 697.20 на EUR 3 489 119.94, вследствие на промените по т. 2.1.3., 2.2.3., 2.3.3. и 2.4.3.
3.3. Стойността по ред „Брой работни места, разкрити в подпомогнатите проекти общо по ПРСР, ОПИК и ОП РЧР“- от80 на 77, вследствие на промяната по т. 2.1.4.
3.4. Стойността по ред „Брой бенефициенти (стопанства), получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности“- от4 на 6, вследствие на промяната по т. 2.2.1.
3.5. Стойността по ред „Брой стопанства, получаващи подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“- от5 на 3, вследствие на промяната по т. 2.1.1.
 
Предложената промяна няма да доведе до нарушаване на баланса по приоритети:
 
  Актуален бюджет СВОМР % Отнет финансов ресурс Прибавен финансов ресурс Предложен бюджет СВОМР %
ПРИОРИТЕТ 1
Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, жизнеспособността на стопанствата и възможностите за създаване на местен бизнес.
4159164.20 60.95% -126594.65 0.00 4032569.55 59.09%
ПРИОРИТЕТ 2
Устойчиво и интегрирано развитие на територията за осигуряване на по-добро качество на живот, съхранени традиции, природно и културно наследство и развит местен потенциал.
1529216.27 22.41% 0.00 126594.65 1655810.92 24.26%  
ПРИОРИТЕТ 3
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда, насърчаване на социалното включване и равните възможности за намаляване на бедността.
1135745.00 16.64% 0.00 0.00 1135745.00 16.64%  
ОБЩО ЗА проекти към СТРАТЕГИЯТА за ВОМР: 6824125.47 100.00% -126594.65 126594.65 6824125.47 100.00%  
 
Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 25 март 2024 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.
 
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.

 
СНЕЖАНА МИРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА 

СНЦ „МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ“

Проект за именения на СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР Аврен-Белослав - 2024