Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Проект "ДИГИТАЛНИ МИГ-ове" по мярка 19.3 на ПРСР 2014-2020

  • Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони
  • Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)
  • Наименование на процедура подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
  • Код на процедураBG06RDNP001-19.085
  • Наименование на проектно предложение
  • Дигитални МИГ-ове
  • Срок на изпълнение,  7 месеца  
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Проектното предложение цели подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество „Дигинални МИГ-ове“. Разработения проект ще допринесе за подпомагане развитие на териториалното сътрудничество на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ с местни инициативни групи от други европейски страни с цел обмяна на опит и добри практики за повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез разработването на иновативна форма за активна комуникация на местно и транснационално ниво съчетаваща информационните технологии и социалната комуникация. Обмяната на опит и добри практики между местните общности от различни страни членки на ЕС ще допринесе за устойчиво и интегрирано развитие на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ за осигуряване на по-добро качество на живот, съхраняване на природно и културно наследство и развитие на местния потенциал.
 
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Основна цел: Подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество „Дигинални МИГ-ове“.
Разработката на проектното предложение ще способства за постигането на две специфични цели, които пряко ще допринесат за постигане на целите на Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“:
1.Подпомагане развитие на териториалното сътрудничество на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ с местни инициативни групи от други европейски страни с цел обмяна на опит и добри практики за повишаване конкурентоспособността на местната икономика. Специфичната цел е в съответствие със специфичните цели на Приоритет 1 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“ за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, жизнеспособността на стопанствата и възможностите за създаване на местен бизнес и постигане на специфичните цели към него .
2. Устойчиво и интегрирано развитие на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ за осигуряване на по-добро качество на живот, съхраняване на природно и културно наследство, развитие местния потенциал чрез иновативни форми на представяне на информация и осъществяване на комуникация между представители на местните общности от европейски страни. Специфичната цел е в съответствие със специфичните цели на Приоритет 2 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“ за устойчиво и интегрирано развитие на територията за осигуряване на по-добро качество на живот, съхранени традиции, природно и културно наследство и развит местен потенциал.
 
ДЕЙНОСТ № 1
ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ
 

ДЕЙНОСТ № 2
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
 
Описание
В рамките на дейността ще се проведат следните срещи, които целят обсъждане, планиране на дейностите в проектното предложение „Дигитални МИГ-ове“, което ще се разработва:
1. Работна среща между представители на представители на КВО, екипите на МИГ „Аврен-Белослав“ и асоциирания партньор МИРГ „Аспарухово-Белослав-Аксаково“ / 20 участника/ -1 среща при стартиране на проектното предложение за обсъждане на възможностите за възлагане разработването на проектното предложение. Срещата ще се проведе в първия месец от стартиране на проектното предложение.
2. Работна среща с представители на бизнеса, неправителствиния сектор, местната общност, бенефициенти по процедури на мерки от СВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“ и асоциирания партньор МИРГ „Аспарухово-Белослав-Аксаково“ /20 участника/– 2 срещи. Първата среща цели представяне на идеята за разработване на проектното предложение и идентифициране на заинтересованите страни . Втората среща ще се проведе с цел извършване на проучването въз основа на разработена анкетна карта /дейност3/, идентифициране на потребностите на местната общност, както и получаване на информация какви са техните очакванията от реализацията на проекта „Дигитални МИГ-ове“.
3. Работна среща между представители на КВО и екипите на МИГ „Аврен-Белослав“ и асоциирания партньор МИРГ „Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и избрания изпълнител за разработката на проектното предложение с цел обсъждане на дейностите в разработваното проектно предложение, срокове и очаквани резултати. Ще бъдат проведени 4 срещи за 10 участника.

ДЕЙНОСТ № 3 - ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО ИЛИ ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
 
ДЕЙНОСТ № 4 Дейности по публичност и информираност

Изработените материали ще бъдат изработени на български и английски език и следва да съответстват на изискванията на Единният Наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.
 
 
ДЕЙНОСТ № 5 Координация на изпълнението на подготвителните дейности
 
Дейността цели ефективно и ефикасно управление на проекта с цел постигане на целите, резултатите на проекта и заложените индикатори. За координация изпълнение на дейностите по проекта ще бъде назначен координатор, който ще поддържа контакти с потенциалните партньорите на проекта, организира процедурите по избор на изпълнители на дейностите, конкурсните процедури. Отговорен е за мониторинга и отчитането на проекта.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НОВИНИ: 12.02.2020 

На 12.02.2020 г.
г-жа Деница Тодорова – Зам. кмет на община Белослав и Председател на Управителния съвет на МИГ „Аврен - Белослав“ подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Дигитални местни инициативни групи”.
Проектът на МИГ „Аврен - Белослав“, одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони, получава финансиране по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на 7 месеца ще бъдат изпълнени дейности, насочени към подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество „Дигинални МИГ-ове“, в резултат на който ще се спомогне за  развитието на териториалното сътрудничество на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ с местни инициативни групи от други европейски страни с цел обмяна на опит и добри практики за повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез разработването на иновативна форма за активна комуникация на местно и транснационално ниво съчетаваща информационните технологии и социалната комуникация. Обмяната на опит и добри практики между местните общности от различни страни членки на ЕС ще допринесе за устойчиво и интегрирано развитие на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ за осигуряване на по-добро качество на живот, съхраняване на природно и културно наследство и развитие на местния потенциал.
 
Асоциирания партньор по настоящия проект е  МИРГ „Аспарухово-Белослав-Аксаково“ , а потенциалните партньори са сходни местни инициативни групи от Литва (МИГ „Бирзай“ и МИГ „Пеневезис“  и други страни от ЕС).
 
Проектът ще бъде финансиран по ПРСР от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.