Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Профил на купувача

Възложител: МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒Публикувана на 17.03.2020 г., 15:30 ч. 
I. ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,по реда на глава 26-та от ЗОП /  С ПРЕДМЕТ: 
„Организация и логистика на работно посещение на представители на екипи и членове на КВО от МИГ „Аврен – Белослав“ и МИРГ „Аспарухово – Белослав – Аксаково“ при потенциални партньори в Литва“ в изпълнение на проект „Дигитални МИГ-ове“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-12 от 12.02.2020г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097277 (публикувано на 17.03.2020 г.)
Заповед № Д-24/17.03.2020 г. за обявяване на обществена поръчка (публикувано на 17.03.2020 г.)
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  (публикувано на 17.03.2020 г.)
Указания за участие в обществена поръчка;  (публикувано на 17.03.2020 г.)
Документи /образци за попълване/ към Документация за участие (публикувано на 17.03.2020 г.)
Техническа спецификация (публикувано на 17.03.2020 г.)
Методика  (публикувано на 17.03.2020 г.)
Проект на договор;  (публикувано на 17.03.2020 г.)
Заповед № Д-25/30.03.2020 г. за удължаване срок на обява /получаване на оферти/ (публикувано на 30.03.2020 г.)

------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 1 на Комисия от 03.04.2020г.  (публикуван на 15.04.2020 г.)
Протокол № 2 на Комисия от 13.04.2020г. (прикл. на 15.04.2020 г.)  (публикуван на 15.04.2020 г.)
Заповед № Д-27 от 15.04.2020г. на Председателя на УС на МИГ за класиране на допуснатите участници и определянена изпълнител  (публикувана на 15.04.2020 г.)
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ № РД-50-12-У-08/05.05.2020 г. (публикуван на 08.05.2020 г.)
----------------------------------------------------------------------------------------
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвид обявеното извънредно положение в страната с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и с оглед предприетите мерки срещу разпространението на вирус COVID – 19, посоченият период за провежданото на работно посещене е индикативен и ще бъде съобразен съгласно националното положение и режим на пътувания.
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------


⇒Публикувана на 25.02.2020 г., 16:30 ч. 
I. ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,по реда на глава 26-та от ЗОП /  С ПРЕДМЕТ: 
„Организация и логистика на работно посещение на представители на екипи и членове на КВО от МИГ „Аврен – Белослав“ и МИРГ „Аспарухово – Белослав – Аксаково“ при потенциални партньори в Литва“ в изпълнение на проект „Дигитални МИГ-ове“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-12 от 12.02.2020г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096644 (публикувано на 25.02.2020 г.)
Заповед № Д-20/25.02.2020 г. за обявяване на обществена поръчка (публикувано на 25.02.2020 г.)
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (публикувано на 25.02.2020 г.)
Указания за участие в обществена поръчка; (публикувано на 25.02.2020 г.)
Документи /образци за попълване/ към Документация за участие; (публикувано на 25.02.2020 г.)
Техническа спецификация; (публикувано на 25.02.2020 г.)
Методика (публикувано на 25.02.2020 г.)
Проект на договор; (публикувано на 25.02.2020 г.)
------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 1 на Комисия от 09.03.2020г. (прикл. на 10.03.2020г.)  (публикуван на 11.03.2020 г.)
Протокол № 2 на Комисия от 11.03.2020г.  (публикуван на 11.03.2020 г.)
Доклад от извършена работа на Оценителна  Комисия от 11.03.2020г.  (публикуван на 11.03.2020 г.)
Заповед № Д-22 от 11.03.2020г. на Председателя на УС на МИГ за класиране на допуснатите участници и определянена изпълнител  (публикувана на 11.03.2020 г.)
Заповед № Д-23 от 13.03.2020г. на Председателя на УС на МИГ за прекратяване на процедура  (публикувана на 13.03.2020 г.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------